Internationale familiale Bemiddeling

Ik gids je door je interantionaal familie conflict

Internationale familiale Bemiddeling

Wanneer koppels twee verschillende nationaliteiten hebben en in relationale moeilijkheden komen en uit elkaar willen gaan, kan interculturuele bemiddeling voorkomen dat jullie uit elkaar gaan of tussenkomen wanneer jullie uit elkaar gegaan zijn. Vaak wil een van beide ouders terugkeren naar het land van herkomst.

Ik begeleid je als bemiddelaar door dit internationale, familiale kluwen.

Mensen met een andere nationaliteit, die lange tijd in een ‘buitenland’ hebben gewoond, ondervinden soms aanpassings- of communicatiemoeilijkheden, oa door de interculturele verschillen met de partner. Het risico op kindontvoering is hier groter.

Internationale kindontvoering gaat over een ouder wanneer, die zijn/haar kind zonder wettelijke toelating van de andere ouder meeneemt naar een ander land dan het land waar het kind doorgaans verblijft, vaak het land van herkomst.

Daarnaast bestaat ook kindontvoering door een derde, wanneer een kind ontvoerd wordt door de ouder, die juridisch geen recht heeft op het kind, door familieleden die geen ouderlijk gezag uitoefenen over het kind of door biologische ouders die niet wettelijk erkend zijn. Criminele ontvoeringen door een onbekende derde komen zeer zelden voor.

Onmiddellijke terugkeer van het kind?

De achterblijvende ouder kan de vrij snelle terugkeer van het kind aanvragen door de Haagse Conventie over Kindontvoering van 1980 in te roepen. Vraag aan een internationale bemiddelaar (zie hieronder voor verwijzing door Child Focus) een intensieve co-bemiddeling gedurende enkele dagen te laten plaatsvinden in het land waar het kind zich bevindt met een bemiddelaar van de nationaliteit van de andere ouder.

Het is het proberen zeker waard voor jullie als ouders om tot een onmiddellijke oplossing te komen. Zo voorkom je impulsieve, extreme beslissingen over kinderen of relaties. Het is een langdurige en emotioneel pijnlijke situatie voor een kind, dat ontvoerd wordt naar een ander land of gescheiden moet leven van broers/zussen.

Bespreek de situatie met je partner en zet duidelijke afspraken op papier, onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke bemiddelaar. In het land van ‘gewoonlijk’ verblijf’ van het kind, zal de rechter beslissen over de scheiding en de overige verblijfs- en gezagsafspraken van jullie kind.

Wat zijn de voordelen van cross-border bemiddeling?

Kijk naar de voordelen van internationale bemiddeling voor een onmiddellijke, efficiënte oplossing van jullie familiaal conflict voor of na verdwijning van je kind. Jullie vermijden hoge kosten voor een rechtzaak, een advocaat en een permanente strijd om je kind.

Ik stel samen met jullie een overeenkomst op met duidelijke afspraken rond de gezags- en verblijfsregeling, jullie toekomst en die van jullie kind. Zo voorkom je kindontvoering of drastische, overhaaste, definitieve beslissingen over de toekomst of die van je kind.

Ik hanteer een duurzame expertise & transparante aanpak om tot deze afspraken te komen.

Reken op een vaste & correcte all-in prijs.

Wat krijg je bij Katrien?

 • Na het volgen van een internationale opleiding voor bemiddelaars in grensoverschrijdende conflicten, met name kinderontvoeringszaken (MiKK, Berlijn, Duitsland), besefte ik het grote belang en het voordeel van het samenbrengen van 'gemengde huwelijken' of paren met een andere nationaliteit rond de tafel.
 • Bespreek met mij culturele verschillen of tradities voordat het conflict escaleert en je als ouder de beslissing neemt om het land te verlaten met (of zonder) het kind!
 • Een duurzame oplossing voor uw internationale gezinsconflict voor of na de verdwijning van uw kind, door met u als ouders een duidelijke en solide afspraak te maken over de verblijfsregeling en de toekomst van het kind en het ouderlijk gezag, voor een bepaalde periode.
 • Een breed spectrum aan internationale ervaringen en lange verblijven in het buitenland, hebben veel 'kleur' toegevoegd aan mijn werk met verschillende nationaliteiten en achtergronden.
 • Een duurzame oplossing voor uw internationale gezinsconflict, door met u als ouders een duidelijke en solide overeenkomst te sluiten over de verblijfsregeling en de toekomst van het kind en het ouderlijk gezag, voor een bepaalde periode.
 • Erkenning van gender, culturele verschillen en de juiste aanpak van kinderen in hun gezinscontext door een breed scala aan internationale ervaringen en lange verblijven in het buitenland (Sarajevo-Joegoslavië, Zuid-Afrika, Zimbabwe, VS, Saarbrucken-Duitsland).
 • Uitgebreide vaardigheden om mensen met verschillende nationaliteiten bij wederzijdse overeenkomsten te betrekken.
 

Wat kan je doen?

Tips ter voorkoming van de verdwijning van je kind >> 

Wanneer je vreest dat je (ex-)partner je kinderen zonder toestemming zal meenemen naar een ander land, kan je de volgende voorzorgsmaatregelen nemen :

 1. Licht de omgeving in (familie, school, gemeente,...);
 2. Raadpleeg een internationale bemiddelaar om de nodige afspraken en gesprekken te laten plaatsvinden en de situatie te laten kalmeren;
 3. Vraag het gemeentebestuur geen toestemming te geven aan je (ex)-partner om het land te verlaten of een paspoort of identiteitskaart aan je kind te geven, zonder je voorafgaande toestemming.
 4. Vraag de politie een signalement op te stellen van de ouder die je kind zou kunnen ontvoeren.
 5. Raadpleeg een advocaat om een vonnis te laten uitspreken door een rechter, waarin je rechten ten aanzien van je kind worden geregeld en waarin preventieve maatregelen ter voorkoming van een ontvoering worden bepaald.  Je zal je gerustgesteld voelen, wanneer het Belgisch vonnis over de gezagsregeling over de kinderen ook in het buitenland kan uitgevoerd worden. Dit is immers niet steeds zo. Informeer je.

 

Opmerkingen:

 1. Als je kind naast de Belgische ook nog een andere nationaliteit heeft, kan het een paspoort of identiteitskaart krijgen van een andere nationale overheid. Contacteer de ambassade van dat andere land.
 2. Als je een ontvoering vreest naar een land waarvoor een reispas vereist is, kan je je kind laten opnemen op de PASBANN-lijst bij de Dienst Paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken.
 3. Als je vreest dat je kind zal worden ontvoerd naar een land van de Europese Unie (buiten Denemarken), kan je beroep doen op de Brussel IIbis verordening.
Tips na ontvoering >>
  1. Bel naar Child Focus en open een dossier van kindontvoering.
  2. Raadpleeg een internationale bemiddelaar (zie lijst bij Child Focus in Brussel).
  3. Wanneer een kindontvoeringsverdrag bestaat met het land waar je kind naartoe is, kan een aanvraag tot terugkeer worden ingediend via de Belgische Centrale Autoriteit.
  4. Indien niet, kan de consulent van Child Focus je doorverwijzen naar de FOD Buitenlandse Zaken. Deze autoriteit kan via ambassades en consulaten trachten een oplossing te bewerkstelligen.
  5. Raadpleeg een advokaat, die de nodige kennis en ervaring heeft in dergelijke zaken (zie lijst bij Child Focus), wanneer geen bemiddeling mogelijk is.
  6. Overweeg klacht neer te leggen bij de politie wegens kindontvoering

  Een strafrechtelijke procedure kan wel invloed hebben op de andere inspanningen die gedaan worden.

  Doe er op tijd iets aan en herstel de communicatie met je (ex)partner of houd een conversatie via een van de volgende communicatie-kanalen op afstand: Skype, Whatsapp, Hangout, Teems, Whereby,… Ik adviseer je op een correcte manier om je kind veilig en wel terug te zien.